泛小fq二首

水一塘,fq一只。fq头漾漾知风起,fq背萧萧闻雨滴。
醉卧船中欲醒时,忽疑身是江南客。
船缓进,水平流。一茎竹篙剔船尾,两幅青幕覆船头。
亚竹乱藤多照岸,如从凤口向湖州。

标签: